การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

1.หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการสังคม ประจำปี พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด

2.แบบฟอร์มเสนอโครงการการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม(แบบกสส.01) ดาวน์โหลด

3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.03) ดาวน์โหลด


Share: