การดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ KM

เรื่อง การสร้างทัศนคติเชิงบวก ของผู้ปฏิบัติงาน ต่อการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ในสถานการณ์ยากลำบาก

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: