กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้สังคมตระหนักถึงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก และบุคคลในครอบครัว ซึ่งกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 25–30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 6 วัน ช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. โดยเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


Share: