กิจกรรม CSR ให้ความช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้าน

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม


Share: