ช่องทางติดตามข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ข้อมูลข่าวสารของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
และคู่มือขอรับเงินสนับสนุนโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุน http://gepf.dwf.go.th/ คลิกเมนู “หน้าหลัก” หัวข้อ “ข้อรับเงินสนับสนุน” หรือผ่านทาง Facebook “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”


Share: