ติดตามและให้คำแนะนำการจัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพอิสระ “สานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก” ของศูนย์บริการอนามัยเจริญพันธุ์ชุมชน


Share: