ประกาศการคัดเลือก ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดจันทบุรี ปี 2565

อ่านรายละเอียด


Share: