ประกาศบุคคลสูญหาย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้รับการประสานงานให้ประชาสัมพันธ์บุคคลสูญหาย จำนวน 1 คน ชื่อ นายสุคนธ์ ชาจันทร์ดี ปัจจุบันอายุ 57 ปี เนื่องจากติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถติดต่อได้ หากพบเบาะแส นายสุคนธ์ ชาจันทร์ดี กรุณาแจ้งกลับไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โทร 0 3742 5068 ในวันเวลาราชการหรือตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ


Share: