ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค บรรจุใส่ถุงพระราชทานในการเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด


Share: