ประชุมคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มเเข็ง

วันที่ 22 เมษายน 2654 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งตำบลฉมัน โดยมีนายพัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน
การประชุม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และการสังเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนยากจน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


Share: