ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 8 ราย กรณีที่ต้องทดลองเลี้ยงดูตามกฎหมาย จำนวน 1 ราย และกรณีที่ยกเว้นการทดลองเลี้ยงดูตามกฎหมาย จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี


Share: