ประชุมคัดเลือกประธาน อพม. อำเภอโป่งน้ำร้อน และมอบข้าวสารให้แก่ประธาน อพม. ตำบล


Share: