พมจ.จันทบุรี จับมือ พช.จันทบุรี

พุ่งเป้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี


Share: