พิจารณาออกบัตรแสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ.2559


Share: