พิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุวาตภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


Share: