พิธีเชิญถุงพระราชทาน เพื่อมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย


Share: