มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพรายบุคคล (ผู้สูงอายุ)

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพรายบุคคล (ผู้สูงอายุ) เพื่อนำไปประกอบอาชีพ จำนวน 25 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี


Share: