ระบบติดตามการใช้บริการของ พม. (Service Tracking System)

ระบบติดตามการใช้บริการของ พม. (Service Tracking System) ท่านสามารถตรวจสอบ ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ และบริการสวัสดิการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับหน่วยงาน พม. เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ https://status.m-society.go.th ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะได้ดังนี้ 1. การขอรับเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์ (สป./พก./ดย./ผส./สค./พอช.) 2. ตรวจสอบสถานการณ์รับเงินอุดหนุน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3. ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 4. ติดตามผลการแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300


Share: