ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มเเข็ง

โดยใช้กลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน


Share: