ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการบ้านรัฐร่วมราษฎรณ์ กาชาดร่วมใจและลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้ ครอบครัวยากจน


Share: