ร่วมลงพื้นที่ในทีมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.)


Share: