ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประเมินผลโครงการในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์


Share: