สารสนเทศ

ฐานข้อมูลทางสังคม
แผนที่ทางสังคม
– ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบ MIS
ระบบ GIS
ระบบ EIS
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานบริหารสำนักงาน (ฺBack Office)
– ระบบจัดทำคำของบประมาณ
ระบบบัญชีกองทุน
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
ระบบงานบริการทางสังคม
ระบบเมลล์สำนักงาน


Share: