สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนพร นุ่มก่วน โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็น” เยาวชนดีเด่น” ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566


Share: