เข้าร่รมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพิเพียง


Share: