แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

  1. แผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562 – 2566 (ฉบับปรับปรุง 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564
  2. แผนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 262-2566
  3. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (พ.ศ. 2562 – 2566) (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยาบุคคล ประจำปีบัญชี 2565

Share: