โครงสร้างผู้บริหารกระทรวง พม.

นายวราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายอนุกูล ปีดแก้ว

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายอนันต์ ดนตรี

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ

รองปลัดกระทรงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

นางจตุพร โรจนพานิช

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายธนสุนทร สว่างสาลี

อธิบดีกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว

นางอภิญญา ชมภูมาศ

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง

อธิบดีกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ

นายกฤษดา สมประสงค์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

นายกิตติ อินทรกุล

ผู้ตรวจราชการ

นางเตือนใจ คงสมบัติ

ผู้ตรวจราชการ

นางสาวสนธยา บุณยภูษิต

ผู้ตรวจราชการ

นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ

ผู้ตรวจราชการ

นางสาวชวนชม จันทะวงษ์

ผู้ตรวจราชการ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial