ประชุมนักเรียนทุนพระราชทานการศึกษา และสมาชิกเครือข่ายผู้รับทุนพระราชทาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมนักเรียนทุนพระราชทานการศึกษา และสมาชิกเครือข่ายผู้รับทุนพระราชทาน ผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้ปกครองผู้รับทุนพระราชทาน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ กรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม เพื้อพิจารณาขอทราบข้อคิดเห็นเรื่องทุนพระราชทาน และการรายงานผลการเรียน ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


Share:ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มเเข็ง

โดยใช้กลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน


Share:พมจ.จันทบุรี จับมือ พช.จันทบุรี

พุ่งเป้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี


Share:ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการค้ามนุษย์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก​ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meething ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial