ช่องทางติดตามข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ข้อมูลข่าวสารของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
และคู่มือขอรับเงินสนับสนุนโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุน http://gepf.dwf.go.th/ คลิกเมนู “หน้าหลัก” หัวข้อ “ข้อรับเงินสนับสนุน” หรือผ่านทาง Facebook “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”


Share:ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการค้ามนุษย์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก​ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meething ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


Share:ประชาสัมพันธ์ กล้วยฉาบ ขายโดยผู้สูงอายุ

ชื่อ-สกุล : นางธมนวรรณ เกิดในมงคล
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยฉาบ จาฟฟ่า
รายละเอียดการขาย : –
ราคา : ถุงละ 25 บาท

ที่อยู่/ที่อยู่ร้าน : หมู่บ้านศิลาพรวิล 2 เลขที่ 97/122 ซ.สุวพัชณ์ 2 ม.8 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุุรี 22000
ติดต่อ : 064-2588544


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial