วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงเเรม มณีจันท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจันทบุรี โดยมีนายพัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทบทวนองค์ความรู้ในการทำงานด้านพัฒนาครอบครัวและเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัวระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจำนวน 81 แห่


Share: