เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยชมรมกระต่ายอาสาพุทธมณฑลจันทบุรี สมาคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ พุทธมณฑลจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยบุคคลากรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีร่วมสนับสนุนเงิน จำนวน 4,500 บาท เพื่อใช้ในการซ่อมเตียง รถวีลแชร์ และอุปกรณ์ผู้พิการจังหวัดจันทบุรี


Share:รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้ง ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวในระยะยาว ทั้งนี้ นายอภิรักษ์ ทิมวงศ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ และร่วมปล่อยขบวนเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตำบลจันทรนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


Share:ประชุมการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism:NRM) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บูรณาการการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism:NRM) ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ (ห้องประชุม 2 ) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศึกษา ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ(National Referral Mechanism :NRM)ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงเพื่อนำผลการขับเคลื่อนไปรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทย ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ในปีงบประมาณ 2567 นำโดยนายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บูรณาการการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial