กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้สังคมตระหนักถึงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก และบุคคลในครอบครัว ซึ่งกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 25–30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 6 วัน ช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. โดยเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


Share:ประชุมนักเรียนทุนพระราชทานการศึกษา และสมาชิกเครือข่ายผู้รับทุนพระราชทาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมนักเรียนทุนพระราชทานการศึกษา และสมาชิกเครือข่ายผู้รับทุนพระราชทาน ผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้ปกครองผู้รับทุนพระราชทาน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ กรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม เพื้อพิจารณาขอทราบข้อคิดเห็นเรื่องทุนพระราชทาน และการรายงานผลการเรียน ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


Share:ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มเเข็ง

โดยใช้กลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน


Share:พมจ.จันทบุรี จับมือ พช.จันทบุรี

พุ่งเป้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี


Share:ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการค้ามนุษย์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก​ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meething ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial