คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  • มาตราฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เล่มที่ 1/2564 รายละเอียด
  • คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน กันยาน 2562 รายละเอียด
  • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เล่มที่ 6/2559 รายละเอียด
  • กระบวนงานการให้บริการด้านเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม  รายละเอียด   
  • กระบวนงานการให้บริการด้านเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน รายละเอียด

Share: